X
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Fundacja Dla Dobra Publicznego
Tło:

Zarządzenie nr 1 z dnia 20 października 2020r.

 

Zarządzenie  nr 1 z dnia 20 października 2020r.

 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu

w sprawie szczególnych rozwiązańokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID

 

§ 1

Zarządzam, że:

1.      Nauczanie zdalne dla Słuchaczy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 2  jest obowiązkowe.

2.      Każdy słuchacz zobowiązany jest do uaktualnienia (przekazania do szkoły) swojego adresu e-mail i aktualnego numeru telefonu umożliwiającego bezpośredni kontakt ze Słuchaczem, oraz przesyłanie Słuchaczowi materiałów źródłowych do poszczególnych tematów zajęć (zdalnych lekcji).

3.      Zdalne nauczanie prowadzone jest w szkole z Â wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między szkołą, nauczycielem, Słuchaczem lub rodzicem (w przypadku słuchacza niepełnoletniego), poprzez komunikację elektroniczną e-mail, za pośrednictwem adresu email przekazanego przez Słuchacza oraz adresu e-mail szkoły: liceumkk@gmail.com;

4.      Podstawową narzędziem zdalnego nauczania w szkole są przesyłane na wskazany adres e-mail słuchacza źródła i materiały  do realizacji przez Słuchacza poszczególnych tematów zajęć (zdalne lekcje), przygotowywane w szczególności w oparciu o:

a)      materiały Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;

b)      materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

c)      materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii;

d)      innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela;

e)      przez podejmowanie przez Słuchacza aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem
i dających podstawę do oceny pracy Słuchacza;

5.      Zapewnia się każdemu Słuchaczowi lub  rodzicom (w przypadku słuchacza niepełnoletniego) możliwość konsultacji  zdalnych (online) z nauczycielem prowadzącym zajęcia, za pomocą wskazanej Słuchaczowi platformy internetowej. Słuchacz ma także możliwość konsultacji z nauczycielem  poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres liceumkk@gmail.com lub telefonicznie w uzgodnionym wcześniej terminie.

6.      Harmonogramy i sposób konsultacji zdalnych (online) z nauczycielem na platformie internetowej, jest przesyłany Słuchaczowi na wskazany przez niego adres e-mail .

7.      Słuchacze mają obowiązek na bieżąco odbierać przesłane im na wskazany przez nich adres e-mail materiały źródłowe do zajęć (zdalne lekcje),   zapoznać się z nimi
i przerobić wskazany materiał do zajęć.

8.      Obowiązkiem słuchaczy jest regularne sprawdzanie swoich elektronicznych kont pocztowych (wskazanych przez nich adresów e-mail), na które z adresu liceumkk@gmail.com przesyłane są im materiały źródłowe do zajęć (zdalne lekcje) oraz inne informacje związane z realizacją w szkole zdalnego nauczania.

9.      Określam sposób monitorowania obecności i aktywności słuchaczy oraz klasyfikacji w okresie zdalnego nauczania przez:

a)      Podstawą klasyfikowania słuchacza w okresie zdalnego nauczania  są prace kontrolne oddane przed kształceniem zdalnym oraz realizowane w okresie zdalnego nauczania.

b)      Złożenie  comiesięcznego oświadczenia wg. wzoru udostępnionego przez szkołę
 o przerobieniu wskazanego materiału źródłowego (zdalnych lekcji) do poszczególnych tematów zajęć.

c)      Prace kontrolne przekazane po wskazanym terminie nie będą sprawdzane.

d)      W wyjątkowych przypadkach słuchacz może zgłosić (z uzasadnieniem), prośbę
o przedłużeniu terminu przekazania pracy kontrolnej i oświadczenia.

e)      Prace kontrolne i oświadczenia mogą być przekazywane przez Słuchaczy osobiście, listownie, elektronicznie na adres e-mail: liceumkk@gmail.com.

f)       Prace kontrolne stanowią   podstawą zaliczeniu nauki w okresie nauczania zdalnego oraz dopuszczenia do egzaminu semestralnego.

10.  Obowiązkiem słuchaczy jest regularne sprawdzanie swoich kont pocztowych (wskazanych przez nich adresów e-mail) oraz  informacji publikowanych na stronie internetowej szkoły pod adresem www.fddp.pl

11.  Sposób organizacji egzaminów semestralnych i klasyfikacyjnych (wynikających z różnic programowych) realizowanych podczas zdalnego nauczania określony zostanie w odrębnym zarządzeniu.

12.  Zarządzenie obowiązuje na czas nieokreślony aż do jego odwołania

 

§Â  2

Traci moc Zarządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 2020 r. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

§ 3

Niniejsze zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 20 października  2020 r.,

 

Dyrektor szkoły

 

/-/ Marian Saskawstecz
hermesbirkinae parsmovies