X
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Fundacja Dla Dobra Publicznego
Tło:

Ekonomia, Finanse, Administracja

Proponujemy niżej wymienione kursy


1. Zarządzania firmą

Zapoznanie z: podstawami organizacyjno-prawnymi prowadzenia własnej działalności; źródłami finansowania; zasadami skutecznej reklamy. Nabycie umiejętności opracowania biznes planu oraz wykorzystywania Internetu w prowadzeniu własnej działalności.

2. Pracownika nowoczesnego biura

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z podstawami obsługi komputera, obsługą nowoczesnych urządzeń biurowych, elementami negocjacji, elementami reklamy i marketingu, profesjonalną obsługą klienta, zagadnieniami z zakresu księgowości, płac i kadr, a także polityką zatrudnienia w Unii Europejskiej.

3. Pracownika do spraw kadrowych i płacowych

Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z: obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; organizacją pracy i zakresem obowiązków służ specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych.

4. Obsługi firm handlowo-kadrowych "Płace"

Zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi zagadnieniami prawa pracy, zasadami ubezpieczeń, przepisami podatkowymi, rozliczeniami ZUS, prowadzenia listy płac; nabycie umiejętności obsługi programu komputerowego "Płatnik".

5. Obsługi biura z elementami kadr i płac

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z: podstawowymi zagadnieniami prawa pracy; pracą działu kadr i płac; obliczaniem wynagrodzeń za pracę; dokumentacją finansową; zasadami ubezpieczeń; przepisami podatkowymi; rozliczeniami z ZUS; listami płac; zakładowym funduszem świadczeń socjalnych; obsługą programu komputerowego PŁATNIK; podstawami marketingu i promowania firmy; obsługą urządzeń biurowych; przetwarzaniem tekstów; oraz profesjonalną obsługą klienta.

6. ABC własnego biznesu

Nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu: zagadnień prawnych dotyczących prowadzenia własnej działalności; prowadzenia dokumentacji księgowej; prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; podatku VAT; prawa pracy; oraz źródeł finansowania własnej działalności gospodarczej.

7. Podstaw księgowości

Zapoznanie uczestników z dokumentacją źródłową i księgową, zasadami funkcjonowania kont, budową bilansu, zasadami bilansowania oraz ogólnymi zasadami podatkowymi.

8. Zakładam własna firmę

Szkolenie ma na celu przekazanie słuchaczom zasobu wiedzy dotyczącej m.in: podstaw organizacyjno-prawnych związanych z prowadzeniem własnej działalności; źródeł finansowania oraz podstaw prawnych; zasadami opracowania biznes planu; obsługi programów komputerowych.

9. Podstaw księgowości z zastosowaniem komputera

Celem kursu jest przygotowanie do zawodu księgowego. Program kursu dzieli się na dwie części. Pierwsza to podstawy księgowości, które obejmują 115 godzin zajęć i 40 godzin zajęć z obsługi komputera oraz obsługi komputerowego programu finansowo-księgowego. Uczestnicy kursu powinni mieć ukończoną szkołę ogólnokształcącą lub zawodową o profilu pozaekonomicznym. Beneficjenci zapoznają się ze strukturą oraz zasadami rachunkowości, funkcjonowaniem kont bilansowych i wynikowych, dokumentacją księgową, rozliczaniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz podstawami obsługi komputera.

10. Małej przedsiębiorczości

Przekazanie słuchaczom zasobu wiedzy dotyczącej: zagadnień prawnych związanych z tworzeniem przedsiębiorstwa; finansów przedsiębiorstwa; zobowiązań wobec fiskusa; przygotowania technicznego do funkcjonowania przedsiębiorstwa; organizacji przedsiębiorstwa; podstaw marketingu, sprzedaży oraz negocjacji; zatrudniania pracowników; planowania działalności; oraz etyki w biznesie.

11. Marketingu

Poznanie teorii marketingu w kontekście prowadzenia własnej firmy.

12. Księgowości Budżetowej

Przekazanie słuchaczom zasobu wiedzy m.in. z zakresu: podstaw prawnych funkcjonowania rachunkowości budżetowej; zasad gospodarki finansowej jednostki strefy budżetowej; klasyfikacji budżetowej; rachunkowości budżetowej gmin; kontroli gospodarki budżetowej; zastosowania komputera w księgowości.

13. Pracownika administracyjno-biurowego

Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: obsługi urządzeń biurowych takich jak fax, komputer, ksero; kontaktów z klientami; zasadami prowadzenia korespondencji; oraz psychologicznymi aspektami pracy na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego.

14. Specjalisty d/s marketingu

Zasady marketingu, misja i marketingowe cele firmy, analiza SWOT, marketingowa strategia działań na rynku, podstawy obsługi komputera, kalkulacja ekonomiczna, korzystanie z zasobów sieci internetowych.

15. Obsługi urządzeń biurowych - uniwersalne umiejętności zawodowe.

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z obsługą urządzeń biurowych, a także uniwersalnymi pracami biurowymi.

16. Pracownika biura rachunkowego, księgowość małych i średnich firm

Przekazanie uczestnikom szkolenia zasobu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu księgowości. Przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku księgowego.Zaznajomienie kursantów z podstawową wiedzą z zakresu księgowości oraz z zasadami działania komputerowego programu finansowo-księgowego. Nabycie kwalifikacji do prowadzenia księgowości małego i średniego przedsiębiorstwa. Nabycie umiejętności posługiwania się w pracy odpowiednim oprogramowaniem.

17. Szkolenie z zakresu pisania projektów EFS

Celem kursu jest zaznajomienie słuchaczy uczestniczących w szkoleniu z zagadnieniami Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zdobycie przez nich praktycznych umiejętności pisania projektów z EFS.

18. Specjalisty ds. ZUS płac, z obsługa kasy fiskalnej

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z: obsługą kas fiskalnych; obsługą programów "Płatnik" i "Płace"; zasadami dot. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; zasadami dot. rozrachunków z pracownikami.

19. Pracownika socjalnego

Celem kursu jest nabycie wiedzy z zakresu: komunikacji interpersonalnej związanej z pracą socjalną; wybranych zagadnień z różnych dziedzin prawa; etyki pracy socjalnej; doskonalenia metod i technik pracy socjalnej; metod i technik oceny w pracy socjalnej.

20. Profesjonalnej obsługa klienta

Podstawowym celem szkolenia jest wytworzenie wśród jego uczestników nawyków profesjonalnej obsługi klientów. Uczestnicy nauczą się m.in.: zasad nawiązywania kontaktów; badania potrzeb klienta; radzenia sobie z zastrzeżeniami; zamykania sprzedaży oraz zasad utrzymywania kontaktów z klientami po sprzedaży.

21. Profesjonalnej obsługa firmy

Szkolenie zawiera z 135 godzin zajęć praktycznych oraz 40 godzin zajęć teoretycznych. Tematyka kursu to m.in.: organizacja pracy sekretariatu, obsługa komputera, księgowość komputerowa, nauka fakturowania komputerowego.

22. Zastosowania komputera w firmie

Tematyka kursu obejmuje podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, operacje fakturowania komputerowego oraz usługi w sieci Internet.

23. Pracownika biurowego

Tematyka kursu obejmuje zasady organizacji pracy pracownika administracyjno-biurowego, rodzaje dokumentacji biurowej, obsługę urządzeń biurowych oraz przepisy BHP.

24. Treningu umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczość z elementami prawa pracy

Kurs obejmuje: znajomość zasad komunikacji, kształtowanie wizerunku własnej osoby, asertywność i jej zastosowanie w życiu codziennym oraz zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

25. Prawa pracy

Nabycie wiedzy dot. zagadnień tj: obowiązki pracownika i pracodawcy, stosunek pracy, rodzaje zawieranych umów (w tym sposoby ich nawiązywania i rozwiązywania), wynagrodzeń za pracę, urlopów itp.

26. Pracownika administracyjno-finansowego firm

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do wykonywania pracy w komórkach organizacyjnych małych, średnich i dużych firm - w zakresie rachuby, rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS - em, komunikowanie się z bankami w rozliczeniach gotówkowych i bezgotówkowych, obsługa kadrowa przedsiębiorstwa oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania komputera w działalności firmy. Uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła co najmniej szkołę średnią i jest osoba komunikatywną. Kursanci zostaną zapoznani z podstawami rachunkowości, prowadzenie spraw kadrowych w przedsiębiorstwie, podstawowymi zagadnienia BHP, zastosowaniem komputera w firmie, rozliczeniami gotówkowymi i bezgotówkowymi.

27. Specjalisty finansowo-księgowego

Tematyka kursu obejmuje podstawy księgowości, obsługę programów finansowych, elementy zagadnień związane z Unią Europejską, elementy kodeksu pracy.

28. Europejskiego funduszu społecznego

Podstawy funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, analiza struktury wniosku aplikacyjnego, sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

29. Księgowości małych i średnich przedsiębiorstw

Tematyka kursu obejmuje m.in.: elementy prawa gospodarczego, znajomość finansów firmy, zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów, obsługę komputera oraz znajomość zagadnień związanych z rozliczeniami z kontrahentami.

30. Kasjera walutowo-złotówkowy

Kursanci zostaną zapoznani z rodzajami znaków pieniężnych, zagadnieniami prawnymi związanymi z pracą kasjera oraz zadaniami i odpowiedzialnością kasjera. Wymagania stawiane kandydatom to: wykształcenie średnie, zdolność do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

31. Obsługi sekretariatu firmy z zastosowaniem technik komputerowych

Organizacja pracy sekretariatu, obsługa komputera, obsługa technicznych środków biurowych, organizacja przyjęć, fakturowanie komputerowe, usługi w sieci internet.

32. Sekretarki - asystentka szefa

Podniesienie poziomu profesjonalnego przygotowania sekretarki - asystentki szefa poprzez pogłębienie wiadomości i umiejętności w zakresie m.in.: organizacji i działania biura; tworzenia i przechowywania dokumentów; wykorzystania w pracy zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych technik biurowych; komunikowania się z otoczeniem; profesjonalnego zarządzania biurem; tworzenia własnego wizerunku jako przedstawiciela firmy.

33. Pracownika administracyjno-biurowego z obsługą komputera

Celem kursu jest przyuczenie do pracy w charakterze pracownika administracyjno - biurowego. Tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego, czynności kancelaryjnych, faz obiegu pism, sporządzania korespondencji, zarządzania czasem i organizacją pracy, kontaktów z klientami, aspektów psychologicznych pracy.Poznanie obsługi urządzeń biurowych: komputer, rzutnik, skaner, fax, telefon, kserokopiarka. Zapoznanie z się z podstawami obsługi komputera, pakietem programów biurowych i internetu.

34. Maszynopisania komputerowego

Opanowanie umiejętności pisania bezwzrokowego na klawiaturze

35. Treningu umiejętności interpersonalnych i profesjonalnej obsługa klienta

Przygotowanie słuchaczy do efektywnego porozumiewania się, wyrażania swoich myśli i uczuć, prowadzenia negocjacji, efektywnej pracy w zespole, a także merytoryczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań związanych z obsługą klienta poprzez pogłębienie wiedzy i umiejętności m.in. w zakresie: technik służących własnej prezentacji oferty, rozpoznawanie potrzeb klientów, rozwoju umiejętności perswazyjnych itp.

36. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów + ZUS

Zapoznanie słuchaczy z podstawami obsługi komputera, programem Płatnik , obsługą księgi przychodów i rozchodów, oraz zagadnieniami prawnymi dot.działalności gospodarczej w Polsce.

37. Zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Teoretyczne i praktyczne przekazanie wiedzy i umiejętności zgodnie z wymaganiami i standardami psychologii społecznej i osobowości.

38. Psychologicznych aspektów pracy z klientem


Podniesienie umiejętności interpersonalnych w pracy z klientem i życiu osobistym. Tematyka zajęć: zagadnienia z zakresu cyklu sprzedaży, planowanie sukcesu komunikacji - budowania mostu między klientem i sprzedawcą oraz aktywnego słuchania, badania potrzeb, prezentacji siebie i produktu, negocjacji, mediacji,rozwiązywania zastrzeżeń, sygnałów świadczących o zamykaniu sprzedaży, kontaktu po sprzedaży, tematyki trudnych klientów i trudnych emocji.

39. Wykorzystanie komputera w prowadzeniu działalności gospodarczej

Nabycie umiejętności obsługi komputera, poruszania się po internecie, obsługi programu Płatnik - ZUS oraz obsługi komputerowej księgi przychodów i rozchodów.

40. Zarządzania sprzedażą

Kompleksowa prezentacja narzędzi zarządzania sprzedażą, zrozumienie istoty zarządzania sprzedażą oraz całego procesu sprzedaży. Słuchacze nabędą umiejętność przygotowania optymalnych planów sprzedaży, analizowania efektywności sprzedawców, dostosowania różnych narzędzi oddziaływania na sprzedawców.

41. Obsługi kadr z naliczeniem płac i przekazem elektronicznym "Płatnik"

Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i obowiązkami z zakresu spraw biurowych, kadrowo - płacowych i księgowych, nabycie umiejętności wykorzystania komputerowych programów użytkowych w pracy biurowej oraz programów kadrowo - płacowych.

42. Księgowości wspomaganej komputerem

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo - księgowych poprzez: - przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych; - zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego; - opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

43. Pracownika administracyjno biurowego

Nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków pracownika administracyjno biurowego, prowadzenia korespondencji, segregowania i archiwizowania dokumentacji, obsługi i zastosowania komputera w pracach biurowych, obsługi urządzeń biurowych, profesjonalnej obsługi klienta.

44. Kadr, Płac, ZUS

Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami kadrowo - płacowymi, prawnymi, systemem ubezpieczeń społecznych, naliczaniem wynagrodzeń pracowniczych oraz sprawozdawczości i rozliczeń z ZUS, a także Urzędem Skarbowym.

45. Kurs przygotowujący do samodzielnego prowadzenia księgowości w małej firmie, w tym kadry, płace ZUS

Nabycie przez słuchaczy umiejętności obsługi komputera, w tym programów kadrowych i księgowych tj. "Płatnik" i "Symfonia". Przyswojenie wiedzy m.in. z zakresu rachunkowości, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

46. Przedsiębiorczości z obsługą kas fiskalnych i elementami obsługi komputera

Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu: zakładania i organizowania własnej działalności gospodarczej; sporządzania biznes planu; prowadzenia uproszczonej rachunkowości; stosowania marketingu w działalności gospodarczej; stosowania się do przepisów dotyczących m.in. ubezpieczeń; a także nabycie umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera oraz kas fiskalnych

47. Rozliczenia rocznego PIT

Nabycie przez słuchaczy umiejętnego wypełnienia deklaracji podatkowej.

48. Efektywnego kierowanie zespołem

Celem seminarium jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do zwiększenia efektywności kierowania własnym zespołem, zwiększenia ich samodzielności i odpowiedzialności, dzięki czemu będą potrafili m.in. wygospodarować czas na rozwój zarówno firmy, jak i własny. Celem instrumentalnym jest zapoznanie uczestników z metodami kierowania ludźmi (przydzielania zadań, motywowania, informacji zwrotnej i rozwoju) w oparciu o zindywidualizowaną diagnozę pracowników (Model Hershey’a i Blancharda) i dopasowywanie zadań i ról do poszczególnych pracowników.wstecz
hermesbirkinae parsmovies