X
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Fundacja Dla Dobra Publicznego
Tło:

Kursy zawodowe

Proponujemy niżej wymienione kursy w zakresie budownictwa


1. Montera ścianek działowych i sufitów podwieszanych

Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy umiejętności m.in. z zakresu: rozpoznawania materiałów z jakich wykonuje się lekkie ścianki działowe i sufity podwieszane; znajomości rodzajów i typów sufitów podwieszanych i lekkich ścian działowych; zasad montażu sufitów podwieszanych i ścian działowych; zasad robót wykończeniowych; wymogów techniczno - użytkowych jakie muszą spełniać; wymogów technicznych stawianych przy odbiorze robót; doboru odpowiednich środków do impregnowania drewna; czytania rysunków technicznych przedstawiających sufity podwieszane i lekkie ścianki działowe.

2. Wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą

Szkolenie ma celu zaznajomienie słuchaczy z informacjami dotyczącymi m.in.: materiałoznawstwa; organizacji stanowiska pracy; przygotowania podłoża do ocieplenia; technologii wykonywania ocieplenia; tynków cienkowarstwowych; napraw ocieplenia; oceny jakości robót ociepleniowych.

3. Cieśli

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót ciesielskich. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza dotycząca m.in.: zasad bhp w zawodach budowlanych; technologii prac ciesielskich; materiałoznawstwa; rysunku zawodowego; sposobów deskowania połaci dachowych, wykonywania podsufitki z płyt pilśniowych, wiórowych, cementowych i gipsowych, powlekania deskowań środkami chemicznymi, okuwania bram, furtek i innych elementów ciesielskich.

4. Stolarza i Montażu stolarki otworowej - okna i drzwi


Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania i montażu stolarki budowlanej oraz nabycie przez słuchaczy wiadomości teoretycznych z zakresu materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, technologii robót oraz praktycznych umiejętności montażu stolarki okiennej oraz drzwiowej, a także demontażu starej stolarki okiennej i drzwiowej.

5. Betoniarza

Szkolenie ma na celu wykształcenie wyobraźni przestrzennej oraz podstawowych umiejętności w zakresie czytania i wykonywania rysunków, a także zapoznanie słuchaczy m.in.: z rysunkami wchodzącymi w skład projektu budowlanego; efektywnym gospodarowaniem materiałami budowlanymi, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz właściwym magazynowaniem materiałów; narzędziami, urządzeniami i maszynami budowlanymi, stosowanymi przy wykonywaniu robót betoniarskich; przygotowaniem, dozowaniem i mieszaniem składników betonu zwykłego i betonu z kruszyw lekkich; środkami transportu mieszanki betonowej, układaniem jej w miejscu przeznaczenia, zagęszczaniem, a także z pielęgnowaniem betonu.

6. Brukarza

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z: podstawami zasadniczych technologii robót brukarskich oraz z ogólnymi warunkami technicznymi ich wykonywania, zasadami przygotowania do pracy narzędzi i podstawowego sprzętu oraz ich obsługi i konserwacji, zasadami organizacji pracy na stanowisku roboczym, a także ogólnymi wymaganiami bhp.

7. Dekarza

Szkolenie ma na celu nabycie przez słuchaczy umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną; posługiwania się zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi i przepisami bhp i p.poż. podstawowymi maszynami oraz sprzętem do robót dekarskich, a także wykonywania prostych zabiegów konserwatorskich; rozpoznawania oraz określania zastosowań i cech materiałów do robót dekarskich a także przechowywania ich na budowie; prawidłowej organizacji procesu wykonywania wszelkich robót oraz przygotowania na stanowisku pracy dekarza odpowiednich materiałów; wykonywania nieskomplikowanych prac w warunkach budowy przy montowaniu podkładów usztywniających oraz pokryć dachowych z różnych materiałów i wykonywaniu prostych obróbek blacharskich.

8. Blacharzo-dekarza

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi budynku, przygotowania elementów dekarsko blacharskich, krycia dachów, obróbek blacharskich, wykonywania napraw elementów blaszanych, właściwości oraz rodzajów materiałów stosowanych do robót dekarskich oraz blacharskich a także zasad organizacji pracy i przepisów bhp.

9. Murarza / Tynkarza / Malarza / Tapeciarza / Płytkarza / Posadzkarza

Liczba godzin szkolenia uzależniona jest od ilości wybranych specjalności. Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej m.in.: dokumentacji budowlanej; przeznaczenia oraz sposobów konserwacji i eksploatacji podstawowego sprzętu i narzędzi do robót budowlanych, posługiwania się podstawowymi aparatami i narzędziami mechanicznymi do robót budowlanych zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi i przepisami bhp oraz wykonywania prostych zabiegów konserwatorskich; zasad magazynowania i charakterystyki materiałów budowlanych; podstawowych zasad dobrej organizacji pracy oraz rozliczania jej efektów; zakresu prac wykonywanych na podłożach z różnych materiałów.

10.Technologa robót wykończeniowych

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych. Podczas uczestnictwa w kursie słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: prac budowlanych z zastosowaniem płyt kartonowo-gipsowych; stosowania tynków szlachetnych; montażu sufitów podwieszanych; kładzenia posadzek z płyt ceramicznych i granitowo-marmurowych; wykończeniowych prac podłogowych; malowania i prac dekoracyjnych; przepisów bhp; technologii robót przy budowie lekkich przegród i ścian działowych; układania posadzek.

11. Zbrojarza

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót zbrojarskich. Podczas szkolenia słuchacze nabędą wiadomości z zakresu technologii prac zbrojarskich, łączenia oraz montażu zbrojenia, materiałoznawstwa, rysunku zawodowego, zasad bhp w zawodach budowlanych.


12. Kosztorysowania robót budowlanych

Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania kosztorysów budowlanych - również ze wspomaganiem komputerowym. Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy rekrutujących się ze wszystkich podmiotów gospodarczych występujących w procesie inwestycyjnym, którzy bezpośrednio będą zajmować się sporządzaniem i sprawdzaniem dokumentacji kosztorysowej w tym procesie. Uczestnicy kursu powinni posiadać co najmniej średnie wykształcenie zawodowo-techniczne (technikum budowlane) oraz umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami zlecania robót budowlanych, normami kosztorysowymi i kalkulacją kosztorysową, umowami na wykonanie robót budowlanych.

13. Cieśli-Zbrojarza

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do pracy w budownictwie na stanowiskach związanych z wykonywaniem prac zbrojarskich i ciesielskich. Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu: zagadnień BHP na placu budowy, technologii prac ciesielskich i zbrojarskich, materiałoznawstwa, rysunku zawodowego.

14. Montera armatury sanitarnej

Nabycie teoretycznych wiadomości z zakresu materiałoznawstwa, rysunku zwodowego, maszynoznawstwa i technologii oraz praktycznych umiejętności manualnego lub przy zastosowaniu półautomatów montowania armatury sanitarnej.

15. Zduna

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót zduńskich, tj.: przemurowanie kanałów i palenisk; wykonywanie różnych rodzajów trzonów kuchennych i piecowych; stawianie kominów z otwartym paleniskiem; budowanie i przestawianie kanałowego pieca kaflowego itp.

16. Montera instalacji wod-kan, co, gazowych oraz instalacji z rur miedzianych


Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do pracy w zawodzie montera wewnętrznych instalacji budowlanych. Słuchacze nabędą wiedzę dotyczącą m.in.: rodzajów materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych; organizacji robót; instalacji centralnego ogrzewania; instalacji gazowej; instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej; techniki obróbki i łączenia rur oraz ogólnych informacji o miedzi.

17. Blacharza

Nabycie przez słuchaczy podstawowych wiadomości dotyczących m.in.: budynku, elementów konstrukcyjnych; sposobu przygotowania elementów blacharskich; metody krycia dachów blachą; obróbek blacharskich; montażu rynien i rur spustowych; naprawy elementów blaszanych; materiałów używanych w do robót blacharskich; zasad organizacji pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

18. Obsługi piaskarek

Przekazanie słuchaczom zasobu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu pracy przy obsłudze urządzeń do piaskowania z uwzględnieniem przepisów oraz zagadnień BHP, a także ochrony przeciwpożarowej.

19. Operatora agregatów tynkarskich w zakresie III klasy uprawnień

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi agregatów tynkarskich, poprzez przekazanie zasobu wiedzy z zakresu m.in.: budowy agregatów tynkarskich; użytkowania eksploatacyjnego agregatów; prawidłowego korzystania z Dokumentacji techniczno - ruchowych, instrukcji użytkowania i obsługi; bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi agregatów tynkarskich; technologią robót. Warunkiem przyjęcia na kurs jest: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności; udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno - eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku takiego stażu - słuchacz musi w ramach kursu odbyć zajęcia praktyczne).

20. Operatora betoniarek w zakresie III klasy uprawnień

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi betoniarek w zakresie III klasy uprawnień, poprzez przekazanie zasobu wiedzy z zakresu m.in.: bezpieczeństwa i higieny pracy; zagadnień związanych z użytkowaniem eksploatacyjnym betoniarek; podstawami elektrotechniki; budową betoniarek; a także technologią robót. Warunkiem przyjęcia na kurs jest: ukończone 18 lat; wykształcenie minimum podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
wstecz
hermesbirkinae parsmovies